Milli Eğitim Vakfı Koleji Özel Ankara Okullarımız - İlkokul - Ortaokul
Toplumsal Hizmetler

MEV ÖZEL ANKARA İLKÖĞRETİM OKULU
2008-2009 SOSYAL ETKİNLİKLER VE TOPLUM HİZMETİ ÇALIŞMALARI

Sosyal etkinlik çalışmaları aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yapılır;

a) Danışman öğretmenler, ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda ders yılı başında yapılan öğretmenler kurulunda belirlenir. Gerektiğinde bir öğrenci kulübüne veya toplum hizmeti çalışmasına birden fazla öğretmen görevlendirilebileceği gibi bir öğretmene birden fazla öğrenci kulübü veya toplum hizmeti çalışmasında da görev verilebilir. Ders yılı içinde kurulması istenen öğrenci kulüplerine de danışman öğretmenler ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda okul müdürünce görevlendirilir.
b) Sosyal etkinlikler, okul yönetimi ve velilerin iş birliği ile okul içi ve okul dışı imkânlardan yararlanılarak öğrenci kulüpleri ve toplum hizmeti kapsamında yürütülür.
c) Proje önerileri, çevrede bulunan sivil toplum kuruluşları ile kişi veya diğer kurum ve kuruluşlara götürülerek katkıları istenebilir.
d) Danışman öğretmen okul dışından sağlanacak desteklerle ilgili olarak sosyal etkinlikler kurulunu bilgilendirir ve okul müdürünün olurunu alır.
e) Sınıf öğretmenleri ile sınıf/şube rehber öğretmenlerinin yanında gönüllü veliler de sosyal etkinlikler çalışmalarına katılarak öğrencilere yardım ve rehberlikte bulunurlar.
f) Sosyal etkinlikler kapsamında yapılan çalışmalarla ilgili giderler, okul-aile birliklerince veya projeye destek veren kurum/kuruluşlarca sağlanır.
g) Öğrencilerin sosyal etkinlikler kapsamında yapacakları çalışmaları sonuçlandırıp sonuçlandırmadığı, karnelerde düzenlenecek "Sosyal Etkinlik" bölümüne "TAMAMLANDI", "TAMAMLANMADI" şeklinde yazılarak gösterilir.
h) Sosyal etkinlikler; öğrenci, sınıf öğretmeni, sınıf/şube rehber öğretmeni tarafından Sosyal Etkinlikler Öğrenci Değerlendirme Formu (EK-7) ve Sosyal Etkinlikler Danışman Öğretmen Değerlendirme Formu (EK-8) na göre değerlendirilir. Bu değerlendirmenin sonucu öğrenci dosyasındaki ilgili bölüme işlenir.
ı) Çalışmalar için Sosyal Etkinlikler Yıllık Çalışma Planı (EK-3) veya Sosyal Etkinlikler Proje Öneri Formundan (EK-4) hangisinin düzenleneceğine bu çalışmalarda görev alan öğrencilerle danışman öğretmenler birlikte karar verir. Çalışmaların projelendirilmesi hâlinde Sosyal Etkinlikler Proje Öneri Formunun yanı sıra, Sosyal Etkinlikler Proje Uygulama Takvimi (EK-6) hazırlanır ve çalışmaların sonunda Sosyal Etkinlikler Proje Sonuç Raporu (EK-5) düzenlenir. Tüm çalışmalar, sosyal etkinlikler kurulu ve okul müdürlüğünce onaylandıktan sonra uygulamaya konulur.

Sosyal Etkinlikler Kurulu

Sosyal etkinlikler kurulu, müdürün görevlendireceği bir müdür yardımcısının başkanlığında danışman öğretmenlerin aralarından seçecekleri bir danışman öğretmen, kulüp temsilcilerinin aralarından seçecekleri üç öğrenci ile okul-aile birliğini temsilen iki veliden oluşur.
Kurul, kulüp ve toplum hizmeti kapsamındaki etkinliklerin verimli bir şekilde yürütülmesi için danışman öğretmenler, öğrenciler, gönüllü veliler ve diğer öğretmenlerle iş birliği içinde çalışmaları koordine eder. Okul dışı etkinliklerde ilgili birimlerle iş birliği yaparak bu çalışmaların yürütülmesi için gerekli tedbirleri alır.
Gönüllü Velilerin Belirlenmesi
        Öğretim yılı başındaki okul-aile birliği toplantısında, gönüllü velilerin görev ve sorumluluklarının tanıtımından sonra, öğrencilerin sosyal etkinlik çalışmalarına yardımcı olacak gönüllü velilerin seçimi yapılır. Aynı toplantıda Gönüllü Veli Başvuru Formları (EK-10) dağıtılır ve bu formların doldurularak daha sonra kurulacak olan sosyal etkinlikler kuruluna teslim edilmesi istenir.

Öğrenci Kulübü Çalışma Esasları

Öğrenci kulübü çalışmalarının yürütülmesinde aşağıdaki hususlara uyulur;

a) Öğrenci kulübü ile ilgili işlerin planlanması, yürütülmesi öğrencilerce yapılır.
b) Sınıf öğretmenleri ile sınıf/şube rehber öğretmenleri, belirlenen öğrenci kulüplerinin tanıtımını, amaçlarını, çalışma esaslarını, öğrencilere kulübü seçmeden önce açıklar.
c) Öğrencilerin ilgi duydukları en az bir öğrenci kulübüne üye olmaları esastır. Her öğrenci, bir öğrenci kulübü üyesi olmakla birlikte, isterse sınıf öğretmeni ve sınıf/şube rehber öğretmeninin bilgisinde diğer bir öğrenci kulübüne ve etkinliklerine de katılabilir. Bu çalışmaların koordinasyonu sosyal etkinlikler kurulunca sağlanır.
d) Sınıf öğretmeni ile sınıf/şube rehber öğretmenleri, sınıflarında oluşturulan öğrenci listesinin bir örneğini danışman öğretmene, bir örneğini de okul yönetimine verir.

Danışman Öğretmenin Görevleri

Madde 15 — Danışman öğretmen;
a) Kulübün öğrenci sayısını liste hâlinde sosyal etkinlikler kuruluna bildirir.
b) Çalışmalarda öğrencileri, yaratıcı ve özgün fikirler üretmeye teşvik eder.
Sınıf Öğretmenleri ile Sınıf/Şube Rehber Öğretmenlerinin Görevleri

Madde 16 — Sınıf öğretmenleri ile sınıf/şube rehber öğretmenlerinin görevleri şunlardır;
a) Öğretmenler, kurulca belirlenen kulüplerin amaçları ve çalışmaları hakkında öğrencileri bilgilendirir.
b) Öğrencilerin ilgi ve isteklerine göre belirlenen kulüplere göre üye olmalarını sağlar.
c) Kulüplere öğrenci seçiminde danışman öğretmenle iş birliği yapar.
d) Sınıflarda oluşturulan öğrenci listelerinin bir örneğini danışman öğretmene bir örneğini de okul yönetimine verir.
e) Okulda ve çevrede yapabilecekleri toplum hizmetlerini öğrencilere tanıtır.
f) Öğrencileri ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda toplum hizmeti çalışmalarına yönlendirir. Bu çalışmalarda öğrencilere rehberlik ve danışmanlık yapar.
g) Kulüp çalışmaları ve toplum hizmetleri ile ilgili projenin hazırlanmasında ve uygulanmasında öğrencilere rehberlik yapar.
h) Projenin uygulama aşamalarında öğrenci velisiyle iş birliği içinde bulunur.
ı) Projenin uygulama aşamalarında çalışmaları izler, görülebilecek eksikliklerin giderilmesi için gerekli tedbirleri alır.
j) Çalışmaların sonucunda projeyi değerlendirerek öğrenci değerlendirme formu ile sonucunu gizlilikle okul yönetimine bildirir.
Gönüllü Velinin Görevleri

Madde 17 — Gönüllü veli;
a) Proje önerilerinin hazırlanmasında ve proje uygulanması sırasında sınıf öğretmenleri ile sınıf/şube rehber öğretmenlerine yardımcı olur.
b) Etkinliklerin, bireysel veya gruplar hâlinde yapılmasına katkı sağlar.
c) Okul dışı çalışmalarında öğrencilere yardımcı olur.
d) Gerektiğinde çalışmalara maddî destek sağlar.
Ayrıca, "Gönüllü Veliler Hangi İşleri Yapabilir"de belirtilen işleri de yapabilirler (EK-9).
Öğrenci Kulübü Temsilcisinin Görevleri

Madde 18 — Temsilci;
a) Öğrencilerle birlikte yıllık çalışma planlarının hazırlanmasını sağlar ve onaylanması için danışman öğretmene verir.
b) Yapılacak faaliyetlerle ilgili görev paylaşımını ve görev dağılımını danışman öğretmene bildirir.
c) Yapılan çalışmalar hakkında danışman öğretmeni bilgilendirir.
d) Kulüp üyelerinin belirli zamanlarda toplanmasını sağlar.
e) Kulüp çalışmalarıyla ilgili yazışmaları yapar ve dosyalanmasını sağlar.
f) Kulüp üyelerince yapılacak proje çalışmalarında koordineyi sağlar.
Öğrencilerin Görevleri

Madde 19 — Öğrenciler;
a) En az bir öğrenci kulübüne üye olur ve en az bir toplum hizmeti yapar.
b) Toplantı ve çalışmalara düzenli olarak katılırlar.
c) Toplum hizmeti çalışmalarını düzenli olarak kaydeder, çalışmalarında kendilerine rehberlik ve danışmanlık yapan öğretmene her hafta imzalatır.
d) Proje çalışmalarında yapacakları değişiklikleri, sınıf öğretmeni ile sınıf/şube rehber öğretmenine bildirir.
e) Kendisi ile ilgili doldurması gereken formları zamanında danışman öğretmene verir.
f) Okul dışında yaptıkları etkinliklerde okulunu en iyi biçimde temsil etmeye çalışır.

TOPLUM HİZMETİ VE ÇALIŞMA ESASLARI
YAPABİLECEĞİM BİR ŞEY VAR BİLİYORUM!

Toplum Hizmeti

Öğrencilerin; ailesine, çevreye ve topluma duyarlı, gönüllü çalışma bilincine sahip, sorun çözen ve çözüm üreten, resmî, özel, sivil toplum kurum ve kuruluşları ile iş birliği içinde çalışma becerilerini geliştirmiş birer fert olarak yetişmeleri için toplum hizmeti çalışmalarına yer verilir.
Toplum hizmeti çalışmaları, öğrencilerin yaş ve bilgi seviyelerine uygun öğrenci kulübü çalışmaları kapsamında, ayrı olarak veya bireysel olarak ya da grupla hazırlanacak çalışma planlarına ve projelere göre yaptırılır.

Toplum hizmeti;
a) Velilerin okulla iş birliğini artırmaya yönelik çalışmalar yapmak,
b) Okulu ve çevresinin güzelleştirilmesi, bakım ve onarımının yaptırılması yönünde çalışmalar yapmak,
c) Kendi okulunun veya imkânları yetersiz diğer okulların kitap, araç-gereç ve ihtiyaçlarını gidermek için kampanyalar düzenlemek,
d) Alt ve diğer sınıflardaki öğrencilerin ders, ödev ve proje çalışmalarına yardımcı olmak,
e) Toplumda Türkçe’yi doğru, güzel, etkili kullanma bilincini geliştirme ve kitap okuma alışkanlığını kazandırmaya yönelik çalışmalar yapmak,
f) Çevreyi korumak, güzelleştirmek, parklar oluşturmak, tarihî ve kültürel değerlerimizi korumak ve yaşatmak için çalışmalarda bulunmak,
g) Toplum kurallarına uyulması için öğrencileri ve halkı bilinçlendirme çalışmaları yapmak,
h) Trafik kurallarına uyulması için öğrencileri ve halkı bilinçlendirme çalışmaları yapmak,
ı) Okul bahçesini, çevreyi, boş arazi ve alanları ağaçlandırmak, erozyonla mücadele etmek, yok olmaya yüz tutmuş bitki türlerini korumak ve yetiştirmek için çalışmalar yapmak,
j) İhtiyaç sahibi insanlara yardımcı olmak,
k) Çevrelerindeki yaşlı ve bakıma muhtaç insanlara günlük işlerinde yardımcı olmak,
l) Huzur evlerinde ve çocuk yuvalarındaki insanların hayatlarını kolaylaştırıcı, onların toplumla kaynaşmalarını sağlayıcı çalışmalar yapmak,
m) Kimsesiz, engelli ve sokakta yaşayan çocuklara yardımcı olmak,
n) Sosyal hizmet amaçlı sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına destek sağlamak
gibi etkinlikleri kapsar.(Mad:12)

Toplum Hizmeti Çalışma Esasları

Toplum hizmeti çalışmalarında aşağıda belirtilen hususlar esas alınır.
a) Öğrenciler, bireysel olarak veya grup hâlinde yapacakları toplum hizmeti çalışmalarına Sosyal Etkinlikler Yıllık Çalışma Planı veya Sosyal Etkinlikler Proje Öneri Formunu hazırlayıp danışman öğretmenlerine onaylattıktan sonra başlarlar. Projelerini tamamladıklarında Sosyal Etkinlikler Proje Sonuç Raporunu danışman öğretmene verirler.
b) Öğrenci kulübü çalışmaları kapsamında yapılacak toplum hizmeti çalışmaları da kulüp çalışmaları kapsamında hazırlanacak Sosyal Etkinlikler Yıllık Çalışma Planı veya Sosyal Etkinlikler Proje Öneri Formunda belirtilir, gerekli onaylar alındıktan sonra uygulamaya konur.
c) Öğrenciler, ilköğretim kurumlarının 1 inci, 2 nci ve 3 üncü sınıflarında yılda 5 saat, 4-8 inci sınıflarında 10 saat; orta öğretim kurumlarının tüm sınıflarında 20 saat olmak üzere toplum hizmeti çalışmalarına katılırlar.
d) (R.G: 12.8.2005/25904) Öğrencinin seçtiği toplum hizmeti çalışmalarına katılması için önceden velisinin izni alınır (EK-11).
e) Öğrenci kulübü kapsamında yapılacak toplum hizmeti çalışmalarında halk eğitim merkezleriyle diğer kurum ve kuruluşlar arasında iş birliği yapılarak bunların imkânlarından yararlanılır.(Mad:13)

*************************************************************************************************************************

MEV  ÖZEL ANKARA İLKÖĞRETİM OKULU’NUN  TOPLUM HİZMETİNE BAKIŞI
Toplum hizmetleri çalışmalarını eğitimin ayrılmaz bir parçası olarak değerlendiren okulumuz, içindeki potansiyeli açığa çıkarmış öğrencilerimizi, kendisinde bulunan pozitif enerjiyi toplum yararına kullanabilen bireyler olarak geleceğe hazırlamayı amaçlamaktadır.

           Proje planlarımızı oluştururken, işlenen temanın her bir öğrencimiz tarafından içselleştirilmesini hedeflemekteyiz. Sosyal sorumluluğun, yardımseverliği kapsadığını fakat bunun ötesinde bir bilinç gerektirdiğini düşünüp bu doğrultuda faaliyetler gerçekleştirmek istemekteyiz. Sosyal sorumluluk projelerimiz, öğrencilerimizin toplumsal sorunlar konusunda bilinçlenmelerini sağladığı gibi bir sorunu belirleme, çözüm planlama ve hayata geçirme konusundaki becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir.

               Okul yaşantıları boyunca çeşitli toplum hizmeti çalışmalarında faaliyet yürütecek olan öğrencilerimiz, edindikleri tecrübe ile meslek hayatlarında zorlukları sosyal bilinçle kavrayıp, toplumsal sorunların çözümüne etkin katılım göstereceklerdir.

Toplum hizmetleri çalışmalarımızın  hedefi,  8. sınıfa kadar olan öğrencilerimizin her yıl belirlenen bir konuda çalışma yürütmeleri ve bu öğrencilerimizin lise seviyesine geldiklerinde kendi bireysel çalışma konularını belirleyerek bu alanda yapılan projelere katkı sunabilmeleridir.

Çalışma alanları ve proje önerileri

Seviye 1-5
sınıf:
1. sınıf öğrencilerimiz ünite konularına paralel olarak temizlik konusunda çalışma yürütebilirler.
Öğrenciler:
Temizlik konulu film izleyebilir.
Karikatür analizi yapabilir,
Katılımcılık çalışması yapabilir.
Temizlik konulu masajlar içeren sözleri resimlerle süsleyerek dövizler hazırlayabilir.
Pazartesi gunu sabah töreninde hazırlamis oldukları dövizleri taşıyıp, slogan atarak temiz olma cağrisi yapabilir.
Sınıflarda kumbara yapıp ve bu kumbaralar yoluyla para toplayabilirler.
“Paralarımızı tanıyalım” kazanımı kapsamında, kumbarada toplanan paraları sayabilirler.
Toplanan paralarla bir alışveriş merkezine giderek diş fırçası, diş macunu ve sıvı sabun alabilirler.
Temizlik konulu birer resim yapıp, bu resim, diş fırçası ve diş macunlarını hediye paketi yapabilirler.
Öğrencilerimiz,  kardeş okulumuz ………….. İlköğretim okuluna, hazırlanan bu hediye paketlerini ve sıvı sabunları okulun 1. sınıf ve anasınıfı öğrencilerine hediye edebilirler.

2. sınıf:
2. sınıf öğrencilerimiz, ünite konularına paralel olarak hayvan hakları ve hayvanların korunması konusunda çalışma yürütebilirler. Sınıflarda, hayvan hakları bildirgesi üzerinde sohbet edilebilir.
Hayvan hakları ve hayvan sevgisi konusunda film izleyebilirler.
Hayvan konulu araştırma ödevi hazırlayıp, Sunum yapılabilir.
Hayvan Barınakları  ziyaret edilebilir. (hayvan barınağı ve  hayvanat bahçesinde çeşitli hayvanlar tanınabilir.)
Sahipsiz hayvanları koruma derneği yetkilileri okulumuza davet edilip, sokak hayvanlarının korunması konusunda sunum yapılabilir.
Sınıflarda kulübe tasarımı yapılıp, Seçilen kulübeler yaptırılabilir.
Yapımı tamamlanmış olan kulubeler, sınıflarda öğrenciler tarafından boyanarak sahipsiz hayvanları koruma derneğine hediye edilebilir.

3. sınıf:
3.sınıf öğrencilerimiz, ünite konularına paralel olarak geri dönüşüm konusunda çalışma yürütebilirler.
Çevre bilinci ve geri dönüşüm konusunda film izlenebilir.
Fen bilgisi öğretmenlerimiz okulda geri dönüşüm konusunda sunum yapabilir.
Geri dönüşümün önemini, çöp olmayan atık maddelerin nasıl ayrıştırılacağını, geri dönüşümün nasıl yapıldığını öğrenmeleri sağlanabilir.
Öğrencilerimiz okulumuzdaki geri dönüşüm kutularını inceleyebilir ve eleştirilerini yazılı olarak okul müdürümüze sunabilirler.
Öğrencilerimiz okulumuzda atık kağıt toplama kampanyası başlatabilir.
Başlatılan bu kampanyanın duyurusu, öğrencilerimizin yapmış olduğu afişlerle ve törenlerde duyurulabilir.
Toplanan kağıtlardan elde edilen gelirle, geri dönüşüm kutusu alınıp, üzeri resimlenip  kardeş okula hediye edilebilir.

4. sınıf:
4. sınıf öğrencilerimiz ünite konularına paralel olarak deprem konusunda çalısma yürütülebilir. Öğrencilerimiz deprem konusunda ön bilgi paylaşımı yapabilirler.
Deprem konulu film izleyebilirler.
AKUT gönüllüsü okulumuza gelerek deprem konusunda bilgilendirme yapabilir.
Öğrencilerimiz tüm çalışmalardan edindikleri bilgilerle kütüphanemizi de kullanarak bir sunum hazırlayabilirler.
Deprem konusunda materyal toplayarak kardeş okulumuzun kütüphanesine hediye edebilirler.

5. sınıf:
5. sınıf öğrencilerimiz dezavantajlı çocuk gruplarıyla dayanışma başlığı altında çalışmalarını yapabilirler. Bu çerçevede;
Öğrencilerimiz KANÇODER  yetkililerinin yapmış olduğu tanıtım sunumunu izleyebilirler.
Sınıflarda sosyal sorumluluk bilinci konusunda bilgilendirme ve paylaşım yapılabilir.
Öğrencilerimiz, görsel  sanatlar dersinde  çeşitli çalışmalar yapabilirler,
Öğrenciler tarafından  yapılan çalışmalarda üretilen eşyaların satışı yapılabilir.
Sınıflarda kumbara oluşturularak para toplanabilir. .
Kendisine …………………….. alınmasını dileyen hasta bir çocuğa, ………………………….. alınabilir.

Seviye 6-8
6. sınıf öğrencilerimiz, farklı bir ilden bir okulu  kardeş seçerek, onlara mektup ve hediyeler gönderebilirler.
7. sınıf öğrencilerimiz, bir okulun kütüphanesine destek sunabilirler .
8. sınıf öğrencilerimiz, insan hakları eğitimi konusunda çalışma planlayabilirler.

Başka proje önerileri;

Ağaç dikme
Kadının insan olarak hakları
Kültür varlıklarının korunması
Küresel ısınma  
Deprem yardımları
İlk yardım kursları
Yaşlılar yurdu ve çocuk yurdu ziyaretleri
Türkçenin doğru kullanımı üzerine çeşitli faaliyetler
Trafik kurallarını benimsetmek için trafik polisi sorumluluğu üstlenme…

SOSYAL SORUMULUK  KAMPANYALARI
“Gülümsetelim Sosyal Sorumluluk Kampanyası ”                   e-mail: www.elele.itu.edu.tr
“Kardeşini Seç  Kampanyası  “                                                         e- mail: www.kardesinisec.com
“Bir Dilek Tut Kampanyası”              e-mail: birdilektut.org.

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK SERVİSİ


Hızlı Erişim Linkleri